Medlem i Uppsala tingsrätt

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Medlem i Uppsala tingsrätt

Känns rubriken konstig eller rentav olämplig? Det är i så fall naturligt. Att vara medlem i en domstol skulle vara illa. Domstolen skulle då  kunna misstänkas för att gynna domstolens medlemmar. Därför är svenska domstolar helt fristående. En tingsrätt har sitt uppdrag från regeringen och riksdagen, men inte från medlemmar i domstolen som betalar medlemsavgift. Inte heller har domstolen politiska åsikter och deltar i den allmänna debatten. Det är så det ska vara. Domstolen ska inte kunna misstänkas för att stödja ett partsintresse.

Men det finns ett undantag – ett ganska stort undantag : Svenska handelskammaren. I Handelskammaren går det att vara medlem. Det går också att vara aktiv som ledamot i fullmäktigeförsamlingen. Handelskammaren har också en politisk agenda, d v s åsikter i samhällsfrågor som man som person eller företag kan vara för eller emot. Problemet är att Handelskammaren också är en domstol. Handelskammaren avgör tvister och det är vanligt att man i affärslivet bestämmer att att en eventuell tvist ska avgöras av Handelskammaren. Det betyder att i en tvist kan t ex ett medlemsföretag som också är fullmäktigeledamot och delar handelskammarens politiska agenda tvista mot ett företag som inte är medlem och kanske rentav argumenterar för de motsatta ståndpunkterna. Denna ordning inte är lämplig.

Akademikerarbetslösheten kräver en akademikerförmedling

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Akademikerarbetslösheten kräver en akademikerförmedling

Då Academicum skapades 2006 var ca 60 000 personer med universitets eller högskoleutbildning inskrivna hos AF. Det var en ökning med 100%  på bara 6 år.( 2000 var 30 000 inskrivna.) Vad har då hänt efter det? Jag lyssnar man på debatten skulle man kunna tro att allt är frid och fröjd.  Men fakta är följande. Enligt SACO:s statistik (dec 2016) var ca 76 000 akademiker inskrivna hos AF. Av dessa var ca 3 000 disputerade, d v s hade forskarutbildning. Går vi tillbaks i tiden till 2006 var de med forskarutbildning ca 1700 pers. Det är alltså drygt 1000 fler forskare som går utan jobb idag jämfört med 2006.  Så tvärtemot vad  flertalet tror är det just nu rekordarbetslöshet bland de som har den högsta utbildningen!

I år 2017-2018  kommer statistiken att berikas med nyanlända från hösten 2015 som är färdiga med etableringsfasen och nu ska komma in på arbetsmarknaden.  Många av dem är akademiker.  Då har Sverige en utmaning – minst sagt. Här bör regeringen ta en allvarlig fundering. Hur ska kompetensen tas tillvara? Jag ser tre vägar: en systematisk och bred en traditionell och en ny. Den breda åtgärden är att förenkla inträdet på arbetsmarknaden genom brygganställningar, d v s korta anställningar med lägre lön. Det spåret verkar dock vara stängt p g a facklig ovilja och regeringen verkar inte vilja lagstifta. Det som återstår då är ännu fler arbetsmarknadsprogram. Det kan fungera för de som nås. Korta Vägen i Academicums regi är ett effektivt program – men når inte flertalet. Ca 60 % av de som följer programmet har jobb när vi mätt, 90 dagar efter programmets slut. Men väsentligt fler har behov av programmet än de som får kunskap om det. En tredje väg som inte prövats ännu är att skapa en särskild akademikerförmedling. Rekordarbetslösheten bland såväl inhemska akademiker som nyanlända visar på ett konkret behov. Fördelen med en sådan är att en sådan förmedling skull se som en självklart att nå målgruppen, leverera konkreta resultat samt också följa upp resultat – något som dessvärre inte sker idag.

Centern på besök

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Centern på besök

I dag hade Academicum trevligt besök. Det var Centerpartisterna Emil Källström, Freija Carlsten och Solveig Zander som besökte oss för att diskutera insatser för nyanlända samt hur en arbetsförmedling kan organiseras på ett effektivt sätt. Utmaningarna för myndigheten är ju stora och ett problem i sig är den hastiga tillväxten från ca 8 000 anställda 2006 till dagens ca 15 000. Ett faktum är också att den statliga arbetsförmedlingen har sällskap av ca 5 000 anställda i privata företag samt omställningsorganisationerna samt kommunernas arbetsförmedlingar med ca 5 000 anställda. Det betyder att det är totalt ca 25 000 arbetsförmedlare som servar 360 000 arbetssökande. Det betyder ca 14 arbetslösa per arbetsförmedlare. Det är faktiskt personaltätare än i skolan! Att en organisatorisk insats behövs är ganska uppenbart men frågan är hur den ska ske. Min uppfattning är att nyckelord för en reform måste vara: (1) specialisering (den generella arbetsförmedlingen matchar inte det kravet. Här behövs nytänkande. (2) Lokal organisation (2006 års reform som centraliserade arbetsförmedlingen omöjliggjorde lokala upphandlingar, vilket var skadligt. Myndigheten blev också för stor för att kunna fungera effektivt. (3) Anpassning till dagens teknik. Det är ganska konstigt att det finns matchningssiter för sociala kontakter med chat m m men inte för att söka ett jobb. Sannolikt sätter förbudet mot privat arbetsförmedling stopp för detta.

Frukost i riksdagen

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Frukost i riksdagen

I går 26 maj var Academicum i riksdagen på ett frukostmöte tillsammans med Lernia och AlphaCE. Arrangör var Centerpartiet. Academicum presenterade en nyligen gjord studie som vi gjort och som rör nyanlända akademikers syn på Sverige (framtidstro) och svenska arbetsgivares syn på behovet av språkkunskaper. I sammanfattning: SFI är bra och nyanlända akademiker har stark framtidstro.  Utöver detta diskuterades Arbetsförmedlingens verksamhet ur olika perspektiv. Ett faktum värt att notera är att Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingsverksamhet  vuxit extremt snabbt. Då Academicum startade 2006 var ca 8 000 personer anställda hos AF. I dag är det drygt 14 000 och priset är 80 miljarder för 2016 (ca dubbelt så mycket som försvaret). Lägger man till detta de snabbt växande kommunala arbetsförmedlingarna (uppskattningsvis ca 10 000 anställda) och de (ca 1 000 privata företagen) som, likt Academicum, sysslar med arbetsförmedling, så är det en mycket personalintensiv bransch. Det är i runda tal ca 40 000 ”arbetsförmedlare” som bistår  ca 400 000 arbetslösa. Kvoten är 1/10. Det är väsentligt mer personaltätt  än i skolan. Att arbetsförmedlingsverksamheten – trots stor personaltäthet –  inte fungerar på ett bra sätt beror på en enda sak: organisation.  Det borde gå bättre!

Finns då hopp? Ja, en effektivare förmedling   eller ny myndighet bör utformas med 3 uppgifter: uppgift 1: skarp omvärldsbevakning och forskning med syfte att (uppgift 2) samla kunskap för att kunna upphandla evidensbaserade program samt (uppgift 3) kontrollera leveranserna. Den fjärde uppgiften att kontrollera bidrag (myndighetsutövning) bör flyttas till en särskild myndighet eller kanske (såsom redan fallet med aktivitetsstödet) – till försäkringskassan.

I den nya myndighetens uppgift bör  decentralisering ingå p g a att arbetsmarknaden  ser olika ut i olika delar av landet. Lokala upphandlingar och program bör vara en grundprincip.

Intressanta siffror

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Intressanta siffror

Vad tjänar samhället på  att förkorta vägen till jobb för en nyanländ akademiker? Riksrevisionen har räknat på detta och kommit fram till att  en (1) månads snabbare etablering för en  akademiker ger en samhällsekonomisk vinst på 57 000  kronor. Academicum/Uppsala universitet har varje år ca 400 akademiker i arbetsmarknadsprogrammet  Korta Vägen. Academicums senaste mätning visade att ca 67 procent av de som följer Korta Vägen har jobb 3 månader efter programmet slut.  Det betyder för flertalet –   en förkortning med minst 2 år i förhållande till den normala etableringen i arbetslivet. I pengar betyder  det en samhällsekonomisk vinst på minst  ca 360 miljoner kronor. Med tanke på att Korta Vägen pågår t  o m 2018 betyder att Academicum/Uppsala universitet bidrar med  ca en miljard kronor under 2016 -2018 och sedan 2012 … väsentligt mer.

 

 

Sverige i förändring – näringslivet tar plats

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Sverige i förändring – näringslivet tar plats

På 60 talet var det inte ovanligt att företag och firmor lät en person som stod utanför arbetsmarknaden få hugga in och jobba. Det var enklare då. Sverige var inte så reglerat på gott och på ont. Säkert var arbetsmiljön sämre och säkert var lönebildningen mindre reglerad men mer av makten låg hos företagen som därigenom kunde ta ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Sedan kom regleringarnas årtionden och på 70 -talet kom MBL och LAS och i deras sällskap  en rad av följdlagstiftningar. Facket blev viktigt liksom myndigheterna. Företagens makt krympte och AMS makt ökade. Men nu är det kris och modellen är under prövning och positiv förändring. En stor mängd människor måste komma in på arbetsmarknaden under de närmaste åren och i det läget mobiliserar företagen ånyo. Den processen har påbörjats och vi ser initiativ som ”Äntligen Jobb” genom bl a Swedbank, ABB och Manpower” och Arbetsförmedlingen  och regeringen söker arbetsplatser som kan bistå. Det börjar också bli vanligare med policybeslut hos företagen, med innebörd att företagen öppnar dörrarna till de som står utanför arbetsmarknaden. Vi är på väg tillbaks till det goda i  60-talet. Men mycket återstår och många av regleringarna som nu låser möjligheten till jobb, framför allt enklare jobb finns kvar. Stenen har dock börjar rulla. Och det ligger en fantastisk potential i att aktivera landets ca en miljon företag.

Flipday – partyt fortsätter!

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Flipday – partyt fortsätter!

Efter Flipday har vi diskuterat vad det egentligen var? Var det en företagsmässa eller vad? Alla har varit ense om att det var något annat än en ”mässa”: snarare en fest eller en happening! (för att använda ett 60-talsbegrepp). Det var kul med: samtalen mellan amatörinvesterare och företagare och några av de nya företagarna stärkte sin identitet som företagare genom samtalen. Och säkert fick några av de 60 amatörinvesterarna egna idéer under samtalen. Det var kul med jazzmusiken som gav en skön bakgrund. Det var både kul och intressant med föreläsningarna som alla vara aktuella med innehåll som berör samtiden. Och några personer med företagsidéer fick råd av ”utställarna”: ingen vet vad dessa råd har för effekt  för framtiden.  De skriftliga utvärderingarna var lysande och pressen (UNT) var mer än nådig. Och nu är frågan: vad händer s a s post Flipday?  Svaret är att det just nu pågår utvärdering och diskussion med aktörerna.  Klart är att det blir en fortsättning men också att vi kommer att starta en uppföljning av de företag som deltog och med möjlighet för alla och envar att följa. En del hemsidejobb alltså …Klar är också filmen som kommer att kunna ses på You Tube  och med den vinnande låten i jingeltävlingen som ”theme song”.

Företags (samtals) klimatet

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Företags (samtals) klimatet

Man kan mäta företagsklimatet på olika sätt. Ett vanligt sätt är att se på hur lång tid det tar att få ett bygglov eller ett tillstånd för en verksamhet. Det är en aspekt. En annan aspekt som är viktigare är att fundera över hinder för det första steget, d v s en person får en idé och  tar sedan nästa steg, d v s att hitta en idé, formulera den  och berätta om den för en annan person. Detta är det första hindret. Vissa är drivna och har inga problem med att ”pitcha” en idé för investerare (på TV Draknästet). Medan andra tycker att de professionella pitcharna och power-point paradigmet känns jobbigt. Detta är några av de tankar som ligger bakom Flipday som Academicum nu genomför på lördag. I dag börjar marknadsföringen på allvar med reklam i resecentrum och på onsdag, torsdag fredag och lördag är det annonsering i UNT. Förutsättningarna är goda: 20 finalister är uttagna och med varierade idéer: Skydd för utemöbler, app för att finna plats på restaurang, ett nytt språk(!), skotillverkning m m.  De 20 finns på www-flipday.nu. Dessutom 60 amatörinvesterare och till det 10 professionella rådgivare som på Flipday är tillgängliga för den som har en företagsidé: färsk eller dammig.

Den största poängen är bredden: Flipdays mål är det breda företagandet – inte elitföretagande. Därför delas priset ut av ”amatörer”  60 personer som i sin vardag gör annat än att investera i företag, men som nu  för en dag är högst involverade i en investeringsprocess med de frågor och samtal som en professionell investerare har. För företagen är det en unik möjlighet att under en dag få samtal med 60 investerare. Jag kan tänka mig att många kommer att vara möra när dagen är slut!

Flipday i Uppland den 21 november

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Flipday i Uppland den 21 november

Så satt vi där jag och Mathias och tänkte: ”Man borde göra något!” Det behövs fler företag och det behövs något annat än Draknästen och nervösa företagare eller  hjälteföretagare i Dagens Industri. Det behövs något helt nytt! Antikrundan tänkte vi. Där finns bra stämning och folk gillar att komma med sina grejer och får professionella bedömningar. Ja så tänkte vi våren 2015 och nu eller snart, den 21 november är det dags för den första Flipday-mässan. På vägen till Flipday har det hänt och kommer att hända mycket.  Eventet är ett företagskulturellt event i egentlig mening, en sorts företagsbazar med föreläsningar, expertpanel, investeringstävling (just nu 60 anmälda företag), och ett jazzband! Det viktigaste är dock besökarna och amatörinvesterarna. 60 personer med var sin Flipcheck samtalar med de 20 finalföretagen och ger det valda företaget sin check. 100 000 kr ska fördelas så chansen är god för finalisterna.  Men den största vinsten gör Uppsala och Uppland: Totalt sett blir det alltså 60 företag som anmält intresse + 60 amatörinvesterare + allmänheten (okänt hur många) som under Flipday kommer att fundera över företagande och företagsidéer. Det betyder att minst 120 personer tänker på företagande under denna dag och sannolikt betydligt fler.

Ett brev betyder så mycket

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Ett brev betyder så mycket

En arbetssökande kontaktade Academicum för ca ett halvår sedan. Hon berättade att hon varit arbetslös i mer än 10 år och hade nästan gett upp tanken på att komma tillbaks till arbetslivet. Hon befann sig i det besynnerliga tillståndet som kallas Fas 3 vilket bl a innebar att hon inte kunde få hjälp av Academicum genom Akademikertrainee. Det hade annars varit en bra lösning. Men den dörren var stängd. Vi gjorde då det som vi kunde. Vi tittade på CV:t. Det var bra. Vi tittade på ansökningsbrevet. Det var inte bra. Vi skrev ett nytt modellbrev och så sökte hon jobb. Hon hamnade direkt på en intervju och sen en till och sen ytterligare en. Den tredje intervjun resulterade i en anställning. Den hjälp vi bjöd på var på ca en timme. Och frågan är: varför fick hon inte den hjälpen för 10 år sedan? Felet är enkelt att identifiera: Arbetsförmedlingen, den f d Alliansregeringen samt den nuvarande S/MP-regeringen har inte har satt upp det självklara målet: Att så få som möjligt ska hamna i långtidsarbetslöshet. Detta borde vara en självklarhet. Men är det inte. Antagligen ser regeringarna det som mer meriterande med krafttag då skadan redan är skedd. Men det är enligt min mening en felaktig strategi

Design by j david macor.com.Original WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Logga in