TV 4 har under någon vecka haft ett race mot jobbcoachningen. Det tycks vara en journalistisk tradition, en sorts journalistisk recykling! Traditionen startade hos Aftonbladet 2009 och har sedan upprepats på flera håll och har nu nått TV 4. Även om journalisterna är nya så är ingredienserna ungefär desamma: icke representativa exempel och icke redovisning av arbetsförmedlingens utvärderingar.  Nedan följer en kort sammanfattning av några av de felaktigheter och märkliga tolkningar som presenterats.

Man påstår:

Att arbetsförmedlingen blåst upp resultatet: 37% av de som coachats har fått jobb enligt arbetsförmedlingen. TV4:s analytiker menar dock att siffram bör vara 17%. För att nå siffran 17 har TV4 använt en egensnickrad metod. Man har för det första mätt resultatet 14 dagar efter avslutat program, d v s innan effekten av coachningen hunnit visa sig. Ett anställningsförfarande kan ju ta 1-2 månader innan kontraktet är påskrivet. Arbetsförmedlingens mätpunkt, 90 dagar efter avslutat program är mer rimlig. Den tar hänsyn till att effekterna av coachningen kommer efter att coachningen avslutats.

Vidare har TV4 räknat enbart fasta anställningar. Arbetsförmedlingen däremot räknar också visstidsanställningar samt timanställningar av viss omfattning. TV:4 s mätmetod är märklig. Inte bara för att den är otidsenlig och definierar åtskilliga yrkesverksamma journalister som arbetslösa, utan framför allt för att metoden avviker från ”normal statisktisk metod” Arbetsförmedlingen har helt enkelt mätt coachningsresultatet på samma sätt som man mäter effekter av andra program. Det är alltså TV4 som blåst ned resultatet – inte arbetsförmedlingen som blåst upp det!

Oklart är följande.  TV 4 påstår liksom Aftonbladet 2009 att coacherna använder oseriösa metoder. Jag ska erkänna att TV 4 kan ha rätt, men det är inte visat. Visat är att en reporter från TV 4 uppträtt som ”låtsasarbetslös” och fått en märklig kur, t ex hjärtslagsräkning (!) . Men det är inte visat att reportern efterfrågat en tjänst som ryms inom kontraktet med arbetsförmedlingen. Den enda seriösa dokumentation som finns och som rör detta är en utvärdering som arbetsförmedlingen gjorde våren 2010 i samarbete med revsionsfirman Ernst & Young och som visade att de tjänster som coacherna levererade var kontraktsenliga. Om TV 4  fått dessa åtgärder inom ramen för arbetsförmedlingens upphandling ska jag villigt erkänna att de gjort en viktig journalistisk insats. Men hur har det gått till?

Märklig tolkning!  När TV 4 får reda på att den kontrollgrupp som TV 4 använt fått jobb i samma utsträckning som de som coachats så drar man den löpsedelskorrekta men sakligt felaktiga slutsatsen att coachning inte fungerar! Fakta är ju att arbetsförmedlingen, enligt egen utsago, till coachning anvisar personer som står ”längre från arbetsmarknaden.”

Ur arbetsförmedlingens rapport  22/2 2011

”Utifrån vad som framkommit i den här studien finns det anledning misstänka att individer som väljer jobbcoachning, under förutsättning att de tillhör målgruppen, är en grupp som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden.”

Hur kan TV 4 påstå att coachningen inte varit verkningsfull när ungefär lika stor andel av de coachade fått jobb ( som stått långt från arbetsmarknaden) som de som inte  coachats (och stått närmre) arbetsmarknaden! ?

Vakna upp!

24 februari kom dessutom nya fakta. Trist för TV 4 men känt för oss som jobbar med coachning.

Fakta

”Fram till och med sista januari i år har 131 171 arbetssökande fått eller får jobbcoachning. 37 procent hade arbete 90 dagar efter avslutad coachningsinsats1. Åtta av tio, 79 %, anser att coachen har rätt kompetens för att hjälpa dem till arbete. 62 % anser att coachningen har ökat deras chanser att få ett arbete. Det visar resultaten av januari-februari enkäten som skickats till individer som deltar eller har deltagit i coachning”

Den finns ingen ursäkt för de företag som eventuellt inte tar sin uppgift seriöst. Men för den abosluta majoriteten av både jobbcocacher och arbetslösa som fått coachning, är den journalistiska insatsen obegriplig.