Idag presentarade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) rapporten ”Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen. Rapporten var efterlängtad och den var klargörande.

Dock! Som vanligt var nyhetsrapporteringen ofullständig och därmed vilseledande. Den som lyssnade på Nyheterna i morse kunde få uppfattningen att projektet varit ineffektivt. Men så var det inte. I vart fall inte för den grupp som Academicum arbetar med. IFAU konstaterar att coachningen varit effektiv vad gäller tre grupper (d v s de som hade fått coachning fick jobb i signifikant större utsträckning än de som inte fick coachning). Grupperna var: (1) Akademiker (2) Utlandsfödda (3) Kvinnor. Däremot var coachning ett sämre alternativ för män och för långtidsarbetslösa samt för ungdomar. Den slutsats Arbetsförmedlingen bör dra är att  använda jobbcoachning för de grupper där det bevisligen har effekt. F n är det dock inte så, utan coachning leveras till ”prioriterade grupper”. Detta har, med undantag för utlandsfödda, inte stöd i IFAU:s rapport.