Arbetsförmedlingen anlitar sedan ett par år s k kompletterande aktörer. Det är privata företag som bistår med t ex jobbcoachning. Academicum är ett sådant företag.

Men en fråga man bör ställa är. Vari består kompletteringen? På vilket sätt kompletteras arbetsförmedlingens verksamhet. Poängen måste ju vara att verksamheten tillförs något nytt! Inte dubbleras.

I jobbcoachningsprojektet var det inte självklart att verksamheten kompletterades. Arbetsförmedlingen byggde upp en egen coachningsorganisation samtidigt som man anlitade externa coacher som i många fall överlappade arbetsförmedlingens egen verksamhet. Vissa utförde samma jobb som arbetsförmedlingen medan andra verkligen kompletterade med något nytt!

Academicum är en sådan i saklig mening ”Kompletterande aktör”. Vi tillför något nytt och kan därför bidra med bra resultat. På Academicum kompletterar vi med kunskaper om akademikers kompetens samt arbetsmarknad. Vi kompletterar också med konkreta kontakter för akademiker.

Fokuseringen på målgruppen innebär att vi har bra resultat. I jobbcoachningen har vi en effektivitet om nära 55 % (branschsnittet 37%). I projekt Akademikertrainee som är mer komplext och vänder sig till långtidsarbetslösa är resultat ca 70 %.

Min prognos är därför att effektiviteten i arbetsförmedlingens verksamhet skulle förbättras avsevärt om kompletterande aktörer med specialistkompetens anlitades.  Då skulle begreppet kompletterande aktör få en användbar mening.

Men det skulle i så fall kräva ett nytt sätt att se på de arbetslösa. Nuvarande paradigm innebär att alltför stor vikt fästs vid ”problem” och för lite på kompetens. Upphandlingar av tjänster gäller t ex ofta: invandrare, funktionshindrade, långtidsarbetslösa etc.  Ur individens synpunkt skulle dock en kompetensbaserad indelning vara vettigare: det är ju kompetens och möjligheter som förenar en handikappad läkare med en icke handikappad läkare. Vi skulle därför på Academicum välkomna upphandlingar som fokuserade på det som förenar: kompetens!