Academicums jobbcoachning effektiv

Academicum har deltagit i det jobbcoachningsprojekt som lanserades av Alliansregeringen med start i september 2009. Academicum har haft ca 700 coachuppdrag. Nu har resultatet utvärderats med positivt resultat. 55 % hade jobb 90 dagar efter coachningsperiodens slut. Coachningsperioden är 3 månader. Också nöjdheten har mätts: 91 % av de som coachats är nöjda eller mycket nöjda. Academicums målgrupp är personer med utbildning från universitet eller högskola.

Utvärderingen har omfattat 567 avslutade uppdrag. Av dessa har 38 % fått jobb redan under coachningsperioden. I hela gruppen hade 55 % jobb vid mätpunkten: 90 dagar efter avslutat program. Resultatet baseras på dels faktiskt inrapporterade resultat under coachningen samt en telefonunderökning av 100 uppdrag under perioden juni 2010 – januari 2011. Kvaliteten utvärderas kontinuerligt genom en webbenkät som de som coachas fyller i efter avslutad coachning. I definitionen av jobb ingår tillsvidareanställning, visstidsanställning samt timanställning samt företagande. Följande har inte räknats: studier, föräldraledighet, praktiktjänstgöring, pensionering.

Mikael Persson, VD Academicum: ”Detta är mycket positiva resultat både vad gäller effektivitet och kvalitet. Jag är särskilt nöjd med effektiviteten; i synnerhet som coachningen skett i en djup lågkonjunktur. Förklaringen till det goda resultatet är att vi arbetar med en definierad målgrupp som vi är experter på. Det innebär att vi kan kompetensen hos de som coachas och har kunskap och kontakter i relevanta branscher.”

Pressmeddelande