Miljö och GDPR

Academicums miljöpolicy:

Academicums miljöpolicy utgår från Miljöbalkens målsättningar, d v s:

  • Att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer har en hälsosam och god miljö.
  • Att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter.
  • Att värdefulla natur- och kulturmiljöer bevaras och vårdas.
  • Att den biologiska mångfalden ska bevaras.
  • Att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
  • Att återanvändning, återvinning och annan hushållning främjas.

Academicums miljöpolicy är antagen av styrelsen och vedertagen för anställda samt underleverantörer.

Integritet

Läs vår dataskyddspolicy här